Profiel

manetGeorges Perec, een gebruiksaanwijzing 9200000108613992

Manet van Montfrans studeerde Romaanse talen (Frans en Spaans) aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij het kandidaats- en doctoraalexamen cum laude behaalde. In 1968-1969 studeerde zij aan de Universiteit van Nancy. Tussen 1972 en 1976 woonde zij met haar gezin in Kenia. Van 1982-1986 was zij docent Franse Letterkunde bij de Centrale Opleiding Middelbare Akten (COCMA) in Utrecht, en van 1986-2009 universitair docent (associate professor) Europese en Franse Letter- en Cultuurkunde bij de Opleiding Europese studies van de UVA. Van 2009 tot 2019 was zij als gastonderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Moderne Europese Letterkunde.

Van 1982-1998 recenseerde zij voor NRC Handelsblad (Zuid-)Afrikaanse en Franse literatuur; in 1999 promoveerde zij cum laude aan de VU op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Als hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek (Uitg. G.A. van Oorschot) superviseerde zij een dertigtal vertalingen van hedendaagse Franse fictie. Van 2007 tot 2017 was zij voorzitter van de Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten. Sinds 2001 is zij bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, redacteur van het tweetalige tijdschrift Marcel Proust aujourd’hui en van het Marcel Proust Bulletin. Sinds 2022  werkt zij aan de bezorging van het verzameld werk van Perec bij De Arbeiderspers.

In 2003 verscheen van haar  de monografie Georges Perec, een gebruiksaanwijzing (De Arbeiderspers), en in 2007 Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom/ The Dutch Museum for Ethnology, a dream (co-auteur Madeleine Maaskant, Opera P.-Pers). Zij houdt lezingen en publiceert in Frankrijk  en in Nederland over Perec en Proust, en over hedendaagse Franse auteurs als Bergounioux, Bon, Bertina, Darrieussecq, Deville, Ferrari, Lafon, Mauvignier, Michon, Modiano, (Jean) Rolin, Rouaud, Roubaud, Simon. In 2014 maakte zij uit haar artikelen een selectie voor een verzameling essays onder de titel Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur (Uitg. G.A.van Oorschot). In oktober 2019 verscheen bij De Arbeiderspers een  herziene en uitgebreide uitgave van Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. Sinds 2021  is zij als acquirerend redacteur verbonden aan de Nederlandse boekengids. In 2023 schreef zij de nawoorden bij een heruitgave van Ruimten rondom ( Espèces d’espaces) in een vertaling van Rokus Hofstede,  en bij een vertaling door Edu Borger van “53 Jours” (“53 dagen”).

Links:

Onderzoek

Het onderzoek van Manet van Montfrans is literair-historisch van aard en heeft tevens een sterk narratologische component . Zij is specialiste op het gebied van het werk van Georges Perec; haar dissertatie handelt over autobiografie en vormdwang in het proza van Perec; haar huidige onderzoek betreft andere deelaspecten van dit werk zoals de intertekstuele dimensie (Barthes, Calvino, Cayrol, Proust) en de receptie van Perec in Nederland. Zij is bezorger van de vanaf 2023 nog te verschijnen vertalingen van zijn werk bij De Arbeiders Pers. In het verlengde van haar Perec-onderzoek liggen haar publicaties over Patrick Modiano die wat thematiek betreft verwant is met Perec. Door de rol die de Tweede Wereldoorlog in het werk van deze beide Joodse auteurs speelt, heeft zij zich ook verdiept in de geschiedenis van en de literatuur over de Jodenvervolgingen.

De Franse literatuur na 1980 is een ander interessegebied, in het bijzonder de zogeheten ‘récits de filiation’, die de verdwijning beschrijven van traditionele gemeenschappen op het Franse platteland en in de oude industriestreken, ten gevolge van demografische en technologische ontwikkelingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (Bergounioux, Bon, Jourde, Lafon, Michon and Rouaud).  In een vervolg hierop schrijft zij een aantal artikelen over ‘De literaire verbeelding van de natuur in het afgelopen decennium’.

Door haar werk als bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging en redactiewerk voor de twee tijdschriften (Marcel Proust Aujourd’hui en Bulletin) die door de Vereniging worden uitgegeven, is Proust een steeds terugkerende referentie in haar artikelen.

In alle interessegebieden staat de relatie tussen geheugen en geschiedenis centraal.

Publicaties en lezingen 2018-2023: